Algemene voorwaarden

Locker Concept B.V., gevestigd te Heerhugowaard – Nederland

 

Art. 1 Algemene voorwaarden

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten tussen Locker Concept B.V. en Afnemer.

1.2          Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.3          De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Art. 2 Offertes

2.1          Offertes en aanbiedingen van Locker Concept B.V. zijn vijftien dagen geldig, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Aanvaarding hiervan door de Afnemer dient schriftelijk binnen vijftien dagen door Locker Concept B.V. te zijn ontvangen, waarmee een Overeenkomst tot stand komt.

2.2          Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht Locker Concept B.V. niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3          Van de door Locker Concept B.V. uitgebrachte offertes kunnen deel uitmaken: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.

2.4          Locker Concept B.V. kan er niet voor instaan, dat zich ter zake van gedane opgaven geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte (proef)-modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de Afnemer aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van Locker Concept B.V. of van de (proef)-modellen of tekeningen, dat de Afnemer niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

 

Art. 3 Prijzen

3.1          De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, overige heffingen en eventuele verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij schriftelijk anders vermeld.

3.2          Locker Concept B.V. behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. In geval van een prijsstijging van meer dan 10%, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

 

Art. 4 Levering

4.1          De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Locker Concept B.V. heeft het recht (bepaalde) werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.2          Indien door Locker Concept B.V. of door Locker Concept B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Afnemer of een door Afnemer aangewezen locatie, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de (door die medewerkers) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.3          Indien Locker Concept B.V. gegevens behoeft van Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Afnemer deze juist en volledig aan Locker Concept B.V. ter beschikking heeft gesteld.

4.4          Afnemer is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Locker Concept B.V. te verstrekken. Afnemer staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte informatie.

 

Art. 5 Betaling

 • Locker Concept B.V. kan Afnemer verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met de vergoeding die Afnemer verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de Afnemer moeten worden gemaakt. Locker Concept B.V. heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Afnemer het voorschot aan Locker Concept B.V. heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 • Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn, tenzij schriftelijk anders door Locker Concept B.V. is aangegeven. Locker Concept B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 • Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn, is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is dan een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 300,-.
 • De door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.
 • Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening dan wel tot opschorting over te gaan van hetgeen door haar aan Locker Concept B.V. is verschuldigd.

Art. 6 Reclame

Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk door Locker Concept B.V. te zijn ontvangen binnen 14 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn.

 

Art. 7     Aansprakelijkheid

7.1          Locker Concept B.V.  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.2          Locker Concept B.V. is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

7.3          Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Locker Concept B.V., dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.

7.4          Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Afnemer jegens Locker Concept B.V. heeft, dienen binnen 6 maanden na het moment waarop Afnemer hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door Locker Concept B.V. te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

7.5          Indien Locker Concept B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden Locker Concept B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Locker Concept B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Locker Concept B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

7.6          Afnemer vrijwaart Locker Concept B.V. voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

7.7          Afnemer is aansprakelijk voor alle door Locker Concept B.V. geleden schade ten gevolge van brand, water, overstroming, inbraak, vandalisme en diefstal veroorzaakt door de Afnemer.

 

Art. 8 Ontbinding

8.1          Locker Concept B.V. is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Locker Concept B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen;
 3. Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van Afnemer, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.

8.2          Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Locker Concept B.V. op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

8.3          Indien Locker Concept B.V. tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Afnemer.

 

Art. 9 Intellectueel eigendom

Locker Concept B.V. is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit de overeenkomst.

 

Art. 10 Toepasselijk recht

10.1        Op de door Locker Concept B.V. gedane offertes en op alle door Locker Concept B.V. aangegane Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2        Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Aanvullende verkoopvoorwaarden

 

Art. 11 Levering

11.1        Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer worden geleverd. Levering geschiedt derhalve af magazijn van Locker Concept B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.2        De door Locker Concept B.V. opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen. Indien Afnemer ter uitvoering van de Overeenkomst gegevens moet verstrekken aan Locker Concept B.V., vangt de levertijd pas aan nadat Afnemer deze aan Locker Concept B.V. ter beschikking heeft gesteld.

11.3        Indien Afnemer een andere vorm van levering wenst, dan komen de kosten daarvoor voor rekening van de Afnemer.

11.4        Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Locker Concept B.V. het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en derhalve voor iedere levering kosten in rekening te brengen.

11.5        Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Locker Concept B.V. deze bij Afnemer aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze aan Afnemer volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 

Art. 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1        Alle door Locker Concept B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Locker Concept B.V. totdat Afnemer aan alle vorderingen – waaronder in ieder geval die genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW - die Locker Concept B.V. heeft dan wel zal verkrijgen heeft voldaan.

12.2        Door Locker Concept B.V. geleverde producten mogen niet door Afnemer worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.3        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Afnemer verplicht om Locker Concept B.V. daarvan onmiddellijk (schriftelijk) op de hoogte te stellen.

12.4        Voor het geval Locker Concept B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan haar en door Locker Concept B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Locker Concept B.V. zich bevinden en die producten terug te nemen.

12.5        De Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van Locker Concept B.V. de verzekeringspolis aan te tonen.

 

 

Aanvullende verhuurvoorwaarden

 

Art. 13 Terughalen gehuurde

13.1        Indien de overeenkomst eindigt – op welke wijze dan ook – dan dient Afnemer de gehuurde zaken terstond aan Locker Concept B.V. te retourneren.

13.2        Indien Afnemer na in gebreke te zijn gesteld het gehuurde niet aan Locker Concept B.V. heeft geretourneerd, dan is Locker Concept B.V. gerechtigd derden in te schakelen die het gehuurde voor haar terugnemen. Alle dientengevolge ontstane kosten en schade komen voor rekening van Afnemer.

13.3        Voor het geval Locker Concept B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan haar en door Locker Concept B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Locker Concept B.V. zich bevinden en die producten terug te nemen.

 

Art. 14 Annulering

14.1        De Afnemer is gerechtigd de overeenkomst enkel schriftelijk te annuleren onder de navolgende voorwaarden:

 1. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang onder betaling van 10% van het totale huurbedrag;
 2. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang onder betaling van 50% van het totale huurbedrag;
 3. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang onder betaling van 75% van het totale huurbedrag;
 4. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang onder betaling van 100% het totale huurbedrag.

14.2        Indien op het moment van annulering de schade voor Locker Concept B.V. hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 13.1 in deze algemene voorwaarden, dan dient Afnemer dit hogere bedrag aan Locker Concept B.V. te vergoeden.

 

Art. 15 Levering gehuurde

15.1        Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer worden geleverd. Levering geschiedt derhalve af magazijn van Locker Concept B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

15.2        Indien partijen overeenkomen dat Locker Concept B.V. het gehuurde aflevert op een door Afnemer aangewezen locatie, dan dient de Afnemer ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak.

15.3        De in verband met de aflevering – zoals vermeld in artikel 15.2 in deze algemene voorwaarden - gemaakte kosten,  zijn voor rekening van de Afnemer.

 

Art. 16 Zorg en controle

16.1        Afnemer heeft de plicht om het gehuurde voorafgaand aan, dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de Afnemer dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en/ of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.

16.2        Schade door verlies of beschadiging van het gehuurde ontstaan tijdens de huurperiode dan wel door enige wijziging door Afnemer aan het gehuurde aangebracht zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Locker Concept B.V., komt voor rekening van Locker Concept B.V..

16.3        Afnemer zal terstond na ontstaan van enige schade aan het gehuurde Locker Concept B.V. daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »